Vlerat

Personat e angazhuar në këtë shoqatë ndjejnë një mirëqenie të lirë, pluraliste, demokratike e kushtetuese, sociale dhe përgjegjëse për ambientin si dhe ndjehen të obliguar ti shërbejnë shoqërisë si dhe barazisë mes burrit e gruas. Shoqata nuk njeh kritere për antarësim apo bashkëpunim me persona të tretë për nga kombësia, prejardhja, gjuha, gjinia dhe orientimi, feja, ideologjia a përkatësia politike, për sa kohë që qëllimet dhe veprimet e tyre nuk bien në kundërshtim me qëllimet dhe vlerat thelbësore të formuluara në këtë vizion.